Logo Minndz

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

 

Om al onze leden te beschermen, waaronder uzelf, vragen we om een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan. Zo zorgen we voor de beste bescherming van uw creativiteit en gegenereerde ideeën.

 

Vragen? Je kan ons bereiken per telefoon of live chat.

 

Check ook onze FAQ pagina!

 

Download de geheimhoudingsovereenkomst hier

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST TER UITWISSELING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Tussen de leden van Mindz

De ondergetekenden :

 

1) NAAM BEDRIJF. ADRES, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM PERSOON, hierna te noemen, ‘Partij 1’;

en

2) MINDZ. Breestraat 3 bus 1 Hasselt, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Guy Orens, hierna te noemen, Partij 2;

 

Overwegende dat;

 

3)Ondergetekende nadere informatie van elkaar wensen te verkrijgen
komen overeen;

4) Partij 1 en Partij 2 komen overeen dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn op de uitwisseling van vertrouwelijke informatie.

5) Partij 1 en Partij 2 zullen alle Informatie die in het kader van dit project wordt verstrekt gedurende twee jaar na datum van ontvangst vertrouwelijk behandelen, gelijkwaardig aan de wijze waarop de eigen vertrouwelijke informatie wordt behandeld.

6) Partij 1 en Partij 2 zullen tevens de verspreiding van deze Informatie binnen hun onderneming beperken tot de medewerkers die deze Informatie beroepsmatig nodig hebben, welke informatie tevens zeer vertrouwelijk zullen behandelen.

7)Expliciet vermelde vertrouwelijke documenten worden gezipped met wachtwoord verspreid.

8)Voornoemde beperkingen gelden niet voor Informatie, waarvan de ontvangende partij voordien reeds kennis droeg, die rechtmatig van derden is verkregen, die onafhankelijk is ontwikkeld of die door de verstrekkende partij zelf algemeen bekend is gemaakt.

9)Behoudens wanneer dat onder deze overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd, worden door deze overeenkomst of door het verstrekken van Informatie op grond daarvan geen licenties verstrekt onder enig octrooi of enig auteursrecht of ander IIE Intellectueel Eigendomsrecht in licentie gegeven.

10)Het verstrekken van dergelijke Informatie houdt niet in dat hiermee enige garantie, zekerheid of zekerstelling wordt gegeven, ook niet met betrekking tot een inbreuk op de rechten van anderen.

11) De verstrekkende partij zal met betrekking tot de verstrekte Informatie niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de ontvangende partij voor enige schade, gederfde winst en alle overige gevolgschade, zelfs niet wanneer de verstrekkende partij op de hoogte is gebracht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

12)Deze overeenkomst is niet overdraagbaar.

13)Deze overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van alle partijen worden gewijzigd.

14)Indien geen overeenstemming kan worden bereikt zal deze overeenkomst uitsluitend van kracht blijven ten aanzien van de reeds verstrekte Informatie en niet langer gelden voor nog te verstrekken Informatie. Wel blijft geheimhouding van vertrouwelijke informatie in stand.

15)Deze overeenkomst treedt in de plaats van enige eerdere overeenkomst over dit onderwerp.

16)Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

17) De geheimhouder verklaart een contractuele boete verschuldigd te voor iedere overtreding van deze overeenkomst onverminderd het recht van NAAM PARTIJ 1 en NAAM PARTIJ 2 om nakoming daarvan en/of volledige schadevergoeding te vorderen bij de bevoegde rechter te Hasselt.

18)Deze overeenkomst geldt voor alle gesprekken (vanaf DATUM) gevoerd tussen ondertekenden.

 

Ondertekening;

Aldus in tweevoud ondertekend:

NAAM & ADRES PARTIJ 1

Getekend door:
NAAM PERSOON

 

te PLAATS

__________________________________

Datum

__________________________________

 

 

MINDZ Breestraat 3 bus 1 3500 Hasselt

 

Getekend door:
Orens Guy

 

te PLAATS

Hasselt

Datum

_______________